نقاشی منظره یا پرسپکتیو
در نقاشی منظره یا نقاشی پرسپکتیو میتوان نمونه هایی از منظره های مختلف یا نمونه نقاشی های اجرا شده که منظره یا پرسپکتیو باغ و عمارت های زیبا هستند را اجرا کرد و به فضا عمق و زیبایی بخشید

فهرست