گروه هنری بادامی

دوره پتینه جامع تخصصی شهریور ماه 1401

این دوره انقدر بچه ها خوب بودن و کاربلد بودن که خستگی هام به در شد!!
به خصوص استاد خواجه پور و استاد پرویزی که باعث افتخار بود
فهرست